نسل موزیک

هادی کاظمی خیلی زود وابسته می شود! (شخصیت شناسی چهره اش)

فرو رفتنش در نقش ها آن قدر زیاد است که یادمان می رود نطام دو برره یا باباشاه همگی یک نفر هستند؛ هادی کاظمی! خودش را با هر سنی تطبیق می دهد و نقش ها را باور پذیر می کند. این روزها عالوه بر مجموعه  شوخی کردم در سریال شاهگوش هم حضور پیدا کرده, پس سراغ خواندن چهره او رفته ایم تا این شخصیت دوست داشتنی را بیشتر از قبل بشناسیم.