نسل موزیک

برادران بوشهری؛ از پارکور تا ستارگی در دنیای ویدئو کلیپ!

بودن نام آنها در شناسنامه هر تیزر یا ویدئو کلیپِ مجازی می‌تواند اعتباری برای آن چهره باشد و وسوسه دیده شدن آن را بیشتر و بیشتر کند.